Wakker Albrandswaard Home 

 Besluiten gemeenteraad 

 Coalitiedocument 2010-2014 

 Actuele onderwerpen 

 Vergaderdata gemeente 

 Leusje 

 links 

COALITIEDOCUMENT EVA, PVDA EN CDA 2010 Ė 2014

Albrandswaard

Inleiding

Voor u ligt het coalitiedocument van Echt voor Albrandswaard (EVA), Partij van de Arbeid (PvdA) en Christen Democratisch AppŤl (CDA). In dit document wordt de visie en de richting van het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd. Ook wordt een aantal speerpunten genoemd dat verder wordt uitgewerkt in het collegewerkprogramma. Het belangrijkste thema is participatie. Voor de coalitiepartijen betekent dit dat bij de totstandkoming van visiedocumenten, beleidsplannen maar ook bij de uitvoering van het vastgestelde beleid zoveel mogelijk wordt samengewerkt met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Participatie is geen doel op zich maar een middel om te laten zien dat Albrandswaard van alle burgers is.

De partijen vinden het belangrijk om een breed samengestelde coalitie te vormen om de ambities uit dit coalitiedocument te kunnen waarmaken. Participatie van burgers, bedrijven en organisaties is een speerpunt. Hier gaan wij veel energie en tijd in steken. Wij hebben daarom gekozen voor een college met een evenwichtig samengestelde portefeuilleverdeling dat bestaat uit vier wethouders waarvan twee fulltimers en twee parttimers van 0,75 fte.

De coalitie zet actief in op het mobiliseren van kennis die bij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen aanwezig is. Bij elk maatschappelijk vraagstuk wordt consequent nagedacht en geadviseerd over de invloed-/participatiemogelijkheden van de inwoners. Participatie is voor de coalitiepartijen niet alleen vragen om mee te denken maar vooral ook om mee te doen. Samen keuzes maken is dan ook het motto van dit coalitiedocument.

Integriteit.

Naast een meer interactieve wijze van besturen zetten wij de komende periode ook in op:

Dit coalitiedocument behandelt de volgende onderwerpen:

A. STRATEGISCHE VISIE: de toekomst van Albrandswaard

Albrandswaard is en blijft een zelfstandige gemeente met dorpen tussen groen en stad. In onze strategische visie brengen wij tot uitdrukking wat wij als Albrandswaard willen zijn. De accenten die wij daarbij leggen zijn:

Hoogwaardig woonmilieu in onze dorpen.

Groene polders, geschikt voor recreatief medegebruik.

De strategische opgaven waarvoor Albrandswaard de komende tijd staat en die in onze visie worden uitgewerkt zijn:

 1. Wij zijn een vitale leefgemeenschap;
 2. Wij zijn een groene gemeente;
 3. Wij hebben een hoogwaardig leefklimaat;
 4. Wij hebben een evenwichtig voorzieningenniveau;
 5. Wij willen door samenwerking de eigenheid van de gemeente Albrandswaard versterken.

Het ontwikkelen van de strategische en samenhangende visie (2025) doen wij samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Uiterlijk 28 juni wordt aan de gemeenteraad een startnotitie ter besluitvorming voorgelegd over de wijze waarop in dit proces de participatie wordt vormgegeven. Een aantal eerder vastgestelde beleidsvisies (Landschapspark Buytenland, Nota jeugd en Jongeren, Integrale visie veiligheid, Woonvisie en de nota Zorg voor welzijn), waar nodig worden geactualiseerd en geÔntegreerd in de overall toekomstvisie op Albrandswaard. Ontbrekende visies zoals die op sociaal- maatschappelijke en economisch vlak en de visie op wijkleefbaarheid worden daaraan toegevoegd. De visie wordt voorzien van een realistisch uitvoeringsprogramma.

Tijdens het ontwikkelen van de strategische visie gaat de uitvoering van afgesproken uitvoeringsactiviteiten door. Waar mogelijk moet een match gezocht worden met de overall visie die ontwikkeld wordt.

B. PARTICIPATIE

De samenleving is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Het vertrouwen van burgers in de politiek is afgenomen. Individualisering is een belangrijke oorzaak. Gelukkig zijn inwoners nog steeds bereid zich in te zetten voor allerlei maatschappelijke activiteiten. De coalitiepartijen willen dit stimuleren en faciliteren.

Deze bestuursperiode werken wij verder aan het versterken van het vertrouwen van de burgers, (maatschappelijke) organisaties en ondernemingen. Wij zullen ze actiever betrekken bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering ervan. Wij zijn ervan overtuigd dat beleid dat wordt voorbereid samen met burgers kan rekenen op een veel groter draagvlak.

Wij kiezen daarbij voor een systeem, waarbij het college en de gemeenteraad bij elk beleidsonderwerp of bij belangrijke projecten vaststellen welk participatietraject (opgenomen in startnotitie) wordt doorlopen. Dit kan een interactief beleidsvormingsproces zijn maar ook een informerende brief of memo. Hier is geen blauwdruk voor te geven. In de startnotitie worden in ieder geval de volgende zaken vermeld:

Het is belangrijk dat de communicatie met burgers, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers wordt geÔntensiveerd. Wij zullen hiervoor naast de traditionele media (weekbladen, lokale radio), ook gebruik maken van moderne, eigentijdse en op de doelgroep afgestemde communicatiemiddelen.

C. SOCIALE SAMENHANG (maatschappelijke ontwikkelingrn).

Wij willen de herkenbaarheid van onze dorpen niet alleen terugzien in de stedenbouwkundig kenmerken maar zeker ook in de wijze waarop de samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Sociale samenhang en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Onze inwoners moeten zich prettig voelen in hun eigen leefomgeving. Voor de coalitie steunt dit op twee belangrijke peilers namelijk de inzet van lokale en regionale organisaties en die van inwoners zelf.

D. SCHOON, HEEL EN VEILIG:

Albrandswaard is en blijft een groene gemeente. Dit betekent voor ons groene en open polders maar ook een sterke groenstructuur in onze kernen. Veiligheid is voor ons ook een belangrijk thema. De inrichting van de buitenruimte speelt hierin een belangrijke rol net als de inzet van de politie en onze Boaís. In de komende periode geven wij een impuls aan het wijkgericht werken.

 • Openbare ruimte:
 • Veiligheid:

  E. RELATIE TUSSEN DORPEN EN POLDERS: de ruimtelijke band

  F. EEN SOLIDE BASIS: economie, arbeidsmarkt en gemeentefinanciŽn